Ontdek
PV panelen

WETTELIJKE INFORMATIE

Privacybeleid


1. Algemene informatie

Internetgebruikers hebben recht van toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens die op hun betrekking hebben. Voor de uitoefening van dit recht is het sturen van een brief naar Rexel Belgium, Zuiderlaan 91, 1731 Zellik – BELGIË, voldoende.

2. Verzameling, gebruik en bewaring van de gegevens

In het kader van het gebruik van de Website verzamelt en verwerkt Rexel persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Deze persoonsgegevens gelden als algemene informatie met betrekking tot u als natuurlijk persoon, die u vrijwillig communiceert door het invullen van een formulier op de Website of die Rexel verzamelt in het kader van uw websessie en die, ongeacht hun aard, het mogelijk maken u direct of indirect te identificeren.

Persoonsgegevens behelzen dus nominatieve gegevens (zoals uw naam, voornaam, gegevens (…) die u communiceert) en elektronische gegevens die op of vanaf uw computer (zoals de 'cookies' en de 'IP-adressen') beschikbaar zijn. Rexel stelt overigens dat elektronische gegevens het mogelijk maken uw PC of de pagina's die u op de Website hebt bezocht tijdens uw websessie, te identificeren, maar dat deze over het algemeen onvoldoende zijn om u persoonlijk te identificeren.

Wanneer u vrijwillig persoonsgegevens doorgeeft die betrekking hebben op u, verbindt u zich tegenover Rexel informatie te communiceren die correct is en die geen afbreuk doet aan de rechten van derden.

Om u beter van dienst te zijn gebruikt Rexel de technologie van 'cookies' op de Website. Alle informatie met betrekking tot uw websessie op de Website worden door deze 'cookies' geregistreerd.

2.1 Waartoe dienen de op de Website geplaatste cookies?

Alleen de plaatser van een cookie kan de cookie lezen of de informatie die de cookie bevat, wijzigen.

  • De door Rexel op de Website geplaatste cookies

Wanneer u contact maakt met de Website, kan Rexel, afhankelijk van uw voorkeuren, verschillende cookies op uw PC installeren. De cookies die door Rexel zijn geplaatst, worden gebruikt voor onderstaande doeleinden, afhankelijk van uw voorkeuren.

Met de door op de Website geplaatste cookies kan Rexel:

  • Informatie opslaan met betrekking tot een formulier die u op de Website hebt ingevuld (inschrijving of toegang tot uw account),
  • U toegang geven tot beschermde en persoonlijke delen van de Website, zoals uw rekening, door middel van gebruikersnamen of gegevens die u eventueel eerder aan Rexel hebt gecommuniceerd.

De Website bevat tevens cookies die door derden zijn geplaatst en waarmee:

  • Het aantal bezoekers van de Website kan worden bijgehouden, onder meer voor statistische doeleinden,
  • Uw PC herkend kan worden bij uw volgende webbezoek aan diensten waarop deze derden cookies hebben geplaatst.

2.2 Uw voorkeuren met betrekking tot cookies

U beschikt over een aantal mogelijkheden om cookies te beheren. Instellingen die u doorvoert, kunnen invloed hebben op het surfen op Internet en op uw voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies verplicht is. U kunt op ieder moment de keuze maken om uw voorkeuren met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen door middel van onderstaande mogelijkheden.

  • De voorkeuren die uw browser u biedt U kunt uw browser zo instellen dat cookies op uw PC worden geregistreerd of dat zij juist worden verwijderd, hetzij standaard, hetzij afhankelijk van de plaatser. U kunt uw browser ook zo instellen dat het accepteren of weigeren van cookies steeds aan u wordt gevraagd alvorens een cookie wel of niet op uw PC wordt opgeslagen. Lees voor meer informatie de rubriek 'Hoe kan ik mijn voorkeuren instellen, afhankelijk van de browser die ik gebruik?'.

a) Het accepteren van cookies

Registratie van een cookie op een PC kan alleen als de gebruiker van de PC daartoe toestemming heeft gegeven. Deze toestemming kan de gebruiker op ieder moment en gratis kenbaar maken of wijzigen door middel van de voorkeuren die zijn browser hem biedt. Als u in uw browser de registratie van cookies op uw PC hebt geaccepteerd, zullen de cookies van pagina's en inhoud die u heeft bekeken, tijdelijk opgeslagen kunnen worden in een daartoe bestemd gedeelte van uw PC. Deze cookies kunnen alleen door de plaatser worden gelezen.

b) Het weigeren van cookies

Als u de registratie van cookies op uw PC weigert of als u de cookies verwijdert die op uw PC zijn opgeslagen, kunt u geen gebruik meer maken van een aantal functies die niettemin nodig zijn om in sommige delen van de Website te geraken. Dit zou onder meer het geval zijn als u toegang probeert te krijgen tot inhoud of diensten waarvoor u zich moet identificeren. In voorkomend geval erkent Rexel geen verantwoordelijkheid voor gevolgen die verband houden met de beperkte werking van de door Rexel voorgestelde diensten als gevolg van het feit dat Rexel de cookies die nodig zijn voor hun werking of die u zou hebben geweigerd of verwijderd, niet kan registreren of bekijken.

c) Hoe kan ik mijn voorkeuren instellen, afhankelijk van de browser die ik gebruik

Elke browser heeft een andere manier om de cookies en de bijbehorende voorkeuren te beheren. De procedure wordt uitgelegd in het helpmenu van uw browser. Daarin vindt u informatie over de manier waarop u uw voorkeuren op het gebied van cookies kunt wijzigen.

Internet Explorer : Selecteer 'Internetopties' in het menu 'Extra'. Selecteer het tabblad 'Privacy' en klik vervolgens op de knop 'Geavanceerd'. Schakel de bijbehorende opties uit en bevestig door op OK te klikken totdat het venster met de opties wordt afgesloten.

Firefox (Apple/Mac) : Selecteer 'Voorkeuren' in de vervolgkeuzelijst van Firefox. Klik op 'Privacy' en verwijder het vinkje van het selectievakje 'Cookies van websites accepteren'

Safari : Selecteer 'Bewerken' in het menu en klik vervolgens op 'Voorkeuren' Klik op icoon 'Beveiliging' en vink de selectievakjes van de cookies aan/uit

Opera : Kies 'Extra' in het menu en klik vervolgens op 'Voorkeuren'. In het tabblad 'Geavanceerd' kunt u met het menu 'Cookies' de bijbehorende opties selecteren. Bevestig door op 'OK' te klikken.

Google Chrome : Klik in de browser op de icoon van een steeksleutel. Kies 'Google Chrome aanpassen en beheren' en vervolgens 'Opties' en ga naar het tabblad 'Geavanceerde opties'. In het gedeelte 'Cookie-instellingen' kunt u het gebruik van cookies instellen.

Voor meer informatie over de keuzes die uw browser u biedt en over de voorwaarden waaronder cookies op uw PC worden opgeslagen, afhankelijk van de browser(s) die op uw PC zijn geïnstalleerd, kunt u de rubriek  'Privacy policy en disclaimer van de Privacycommissie' van de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer lezen via de volgende link: http://www.privacycommission.be/nl/privacy-policy-en-disclaimer

Rexel behoudt zich het recht voor zijn privacybeleid op ieder moment te wijzigen, onder meer om rekening te houden met de verandering van de gebruikte technieken, met het aanbieden van nieuwe diensten en met nieuwe regelgevingen Wijzigingen gaan in op het moment dat deze online worden gezet.

 

Algemene voorwaarden voor het gebruik van

Door te klikken op 'Bekijk de resultaten' erkent u de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van solar-energeasy.com te hebben gelezen en te accepteren. 

1. Wettelijke vermeldingen : publicatie, bewerking, hosting

Rexel Belgium - Naamloze Vennootschap
Maatschappelijk kapitaal van 30.000.000 euro - BE 0437 237 396 Brussel
Zuiderlaan 91, 1731 Zellik, België. Tel : 0032.2.482.48.48

Webmaster : Pierre Benoit – CEO Rexel Belgium
Verantwoordelijke voor de redactionele inhoud : Serge de Staercke – Marketing Dir. Rexel Belgium

Webhosting: Jaguar Network - SARL met een maatschappelijk kapitaal van 500.000 euro
7, avenue André Roussin 13016 Marseille – Frankrijk. Tel : +33 4 88 00 65 10

2. Intellectuele eigendomsrechten

Rexel is houder van domeinnaam www.solar-energeasy.com.
De Website is een intellectueel werk dat door de wetten op het intellectuele eigendom wordt beschermd. De Website in zijn geheel en ieder afzonderlijk deel ervan (zoals teksten, tekeningen, sitemaps, animaties, foto's, illustraties, logo's, software) zijn het exclusieve eigendom van Rexel, die als enige bevoegd is om de bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten uit te oefenen. Het gebruik van de gehele Website of van een deel ervan, onder meer door download, reproductie, verspreiding, uitvoering of vermenigvuldiging, voor andere doeleinden dan uw persoonlijk privégebruik zonder winstoogmerk is strikt verboden. In het geval van schending van deze bepalingen zijn de sancties zoals voorzien in het Belgisch recht bij inbreuk op het auteursrecht of op het merkenrecht op u van toepassing.

De Groep Rexel en/of meer in het algemeen de met de Groep gelieerde bedrijven, waaronder Rexel, zijn eigenaar van de rechten die verbonden zijn met de merken, de maatschappelijke benamingen, de handelsnamen, de emblemen en overige intellectuele-eigendomsrechten, waarvan het bestaan en de geldigheid door iedere gebruiker nadrukkelijk worden erkend. De vermelding van andere merken, maatschappelijke benamingen, handelsnamen of emblemen, ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet, die in verband kunnen worden gebracht met bepaalde termen of tekens die op de Website worden gebruikt, is geen instemming of toestemming om deze te reproduceren en/of te gebruiken bij gebrek aan uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de houders. De afwezigheid van een vermelding omtrent de bescherming en/of het eigendom betekent in geen geval dat deze merken, maatschappelijke benamingen, handelsnamen, emblemen, termen of tekens niet zijn beschermd. De gebruiker van deze Website erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat producten, diensten of technieken die in deze documenten worden omschreven, onderwerp kunnen zijn van andere intellectuele-eigendomsrechten ten behoeve van Rexel of een derde. Er wordt bij deze geen recht verleend tot het gebruik van dergelijke intellectuele-eigendomsrechten.

3. Persoonsgegevens

Rexel hanteert voor zijn Website een privacybeleid dat in overeenstemming is met de Wet omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992, die toegankelijk is op de Website onder de kop 'Privacybeleid'.

De persoonlijke informatie die u ons communiceert, is bedoeld voor Rexel. Informatie die verplicht is voor de verwerking van uw aanvraag wordt bij invoer aangegeven door een sterretje (*). De verplichte persoonsgegevens waar wij u om vragen, zijn bedoeld voor de verwerking en de uitvoering van uw bestelling en voor het beheer van onze handelsrelaties. Rexel is aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verplicht zich de geheimhouding ervan te bewaren.

4. Garanties en aansprakelijkheden

Rexel streeft ernaar dat de gegevens die via de Website toegankelijk zijn, correct en actueel zijn. Rexel garandeert echter op geen enkele wijze dat deze gegevens correct, volledig en actueel zijn. Rexel biedt geen enkele waarborg, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, ten aanzien van de gehele Website of een gedeelte ervan. Rexel erkent geen aansprakelijkheid voor de toegang tot en de inhoud van met de Website verbonden sites.

Rexel kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard en het gevolg, als gevolg van het bekijken of het gebruiken van de Website. Rexel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van onderbreking of ontoegankelijkheid van de Website, van bugs of van schade als gevolg van onrechtmatige daden van derden vanuit de Website.

Rexel kan hyperlinks die toegang geven tot websites van derden, ter beschikking stellen van de gebruikers van de Website. Rexel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites van derden, daar Rexel geen controle heeft over deze websites. Rexel kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de gebrekkige werking van de websites, noch voor de beschadiging van computersystemen van de gebruiker in verband met het gebruik van websites van derden. Niet alle websites waartoe verwezen wordt door de Website door middel van een hyperlink staan onder controle van Rexel, die dientengevolge alle aansprakelijkheid afwijst ten aanzien de toegang en de inhoud van deze websites. De Website geeft toegang tot de gegevens van de Groep Rexel in zijn algemeenheid. De gegevens van deze Website kunnen dientengevolge verwijzingen bevatten naar producten, diensten of technieken van de Groep Rexel die niet in uw land beschikbaar zijn. De aanwezigheid van deze verwijzingen betekent niet dat de Groep Rexel de intentie heeft om dergelijke producten, diensten of technieken in uw land te bieden. De Groep Rexel en meer in het algemeen de met de Groep gelieerde bedrijven kunnen in geen geval, direct of indirect, aansprakelijk en/of garant worden gesteld en/of instaan voor de uitvoering van de verplichtingen of verbintenissen van de externe partijen die eventueel op louter informatieve en/of indicatieve wijze vermeld worden in het kader van de Website en die juridisch en financieel strikt gescheiden van de Groep Rexel en meer in het algemeen de met de Groep gelieerde bedrijven opereren. Rexel zet de nodige middelen in om de beveiliging van de bestanden die uit de via de Website verzamelde persoonsgegevens bestaan, te waarborgen. Rexel heeft geen invloed op de werking van Internet en vestigt uw aandacht op het bestaan van eventuele risico's met betrekking tot de geheimhouding van de gegevens die via dit netwerk worden verzonden. Rexel is vrij om de inhoud van de Website op ieder moment en zonder vooraankondiging te wijzigen. Rexel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de sluiting van zijn Website, tijdelijk of voor goed, onder meer in het geval dat de Website bijgewerkt of onderhouden moet worden.

5. Aansprakelijkheid van derden

Rexel en meer in het algemeen de met de Groep gelieerde bedrijven kunnen in geen geval, direct of indirect, aansprakelijk en/of garant worden gesteld en/of instaan voor de uitvoering van de verplichtingen of verbintenissen van de externe partijen die eventueel op louter informatieve en/of indicatieve wijze vermeld worden in het kader van de Website en die juridisch en financieel strikt gescheiden van de Groep Rexel en meer in het algemeen de met de Groep gelieerde bedrijven opereren.

6. Toegang en beveiliging

Voor toegang tot het professionele gedeelte van de Website kan het openen van een gebruikersaccount benodigd zijn, waarvoor een gebruikersnaam en een wachtwoord gegeven dienen te worden.

Het wachtwoord is persoonsgebonden en geheim. De gebruiker is alleen verantwoordelijk. Hij verplicht zich het niet vrij te geven aan derden en alle voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat derden toegang tot zijn wachtwoord kunnen krijgen.

7. Wijziging van de wettelijke vermeldingen

Rexel kan op ieder moment de wettelijke vermeldingen wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt door een online vermelding en gelden als door de gebruiker zonder voorbehoud aanvaard wanneer u na online vermelding van de wijzigingen de Website bezoekt. Rexel adviseert om onderhavige pagina regelmatig te lezen.

8. Geschillen

Onderhavige wettelijke vermeldingen zijn in overeenstemming met het Belgische recht opgesteld. In geval van geschil met betrekking tot de Website zijn alleen de instanties die onder de bevoegde Rechtbanken van Brussel vallen, bevoegd, ook in geval van pluraliteit van verweerders, van kort geding of van vordering in vrijwaring.